انتصاب
از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفت؛ صدور احکام مختلف برای رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزیر اقتصاد، رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری را به عنوان دبیر و عضو کمیته‌های مختلف منصوب نمودند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه‌ای سیدمحمد مهدی متقی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری را به عنوان دبیر کمیته‌های «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی»، «ساختار و فناوری‌های مدیریتی» و «سرمایه انسانی» و عضو کمیته‌های «مدیریت عملکرد» و «سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم» منصوب نمودند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

^