حيطه فعاليت‌هاي گروه

- انجام اقدامات لازم در خصوص ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي مراجع ذيصلاح كه موضوعيت تشكيلاتي دارد.

- بررسي كارشناسي پيشنهادهاي مربوط به شرح وظايف واحدها و پست‌هاي سازماني از لحاظ تطبيق با تكاليف قانوني محوله و نمونه وظايف مربوطه.

- بررسي كارشناسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي ستادي و استاني در زمينه ايجاد، حذف، تبديل عنوان و ادغام ساختار تشكيلاتي واحدهاي سازماني، بر اساس تكاليف قانوني محوله و در تطبيق با ضوابط تشكيلاتي مورد عمل.

- بررسي كارشناسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي ستادي و استاني در زمينه ايجاد، حذف و تبديل عنوان پست‌هاي سازماني، بر اساس وظايف قانوني محوله و در تطبيق با ضوابط تشكيلاتي مورد عمل.

- انجام اقدامات و هماهنگي‌هاي لازم در راستاي بازنگري ساختار سازماني وزارت متبوع (مشتمل بر نمودار سازماني، شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي تمامي واحدهاي ستادي و استاني وزارت متبوع) در دوره‌هاي 5 يا 10 ساله و اصلاح نمودار سازماني وزارتخانه متناسب با نيازها و الزامات قانوني مربوطه.

- بررسي و اظهارنظر كارشناسي در خصوص نمودار سازماني پيشنهادي سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به وزارت متبوع.

- انجام اقدامات لازم در بخش تشكيلات از سيستم يكپارچه مديريت منابع سازماني در زمينه تكميل اطلاعات و رفع نواقص.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^