ماموریت و اهداف

شرح وظايف مـركز نوسـازي و تحـول اداري

- برنامه ريزي و راهبري تحول سازماني و مديريتي.

- مهندسي مجدد مأموريتها و وظايف وزارتخانه و سازمانهاي وابسته و به روز رساني مستمر ساختار سازماني آنها.

- بررسي پيشنهادهاي واصله از واحدهاي مختلف وزارتخانه اعم از ايجاد و حذف سطوح و پستهاي سازماني و تأمين پستهاي سازماني مورد نياز با رعايت مقررات.

- تدوين راه كارهاي مناسب جهت انجام وظايف، خدمات و مأموريتها به روش غيردولتي و برون سپاري امور تصديگري.

- انجام كليه امور مربوط به طبقه بندي مشاغل و اعلام نظر نسبت به تخصيص رشته هاي شغلي به پستهاي سازماني.

- تدوين برنامه نيروي انساني در جهت بهينه سازي تركيب و توزيع نيروي انساني و برآورد نيروي انساني مورد نياز.

- تهيه برنامه آموزشي كاركنان، اجرا و ارزيابي دوره هاي آموزشي برگزار شده.

- بررسي و انجام مطالعات مستمر در خصوص نارساييها و مشكلات مربوط به سيستمها، فرايندها و روشهاي اختصاصي، مشترك و عمومي و برنامه ريزي اصلاح و بهسازي آنها.

- مطالعه، تهيه و تدوين فرمها و كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي، كدگذاري، اصلاح و بهنگام سازي آنها.

- مهندسي مجدد، تجزيه و تحليل و طراحي سيستمها و روشهاي انجام كار.

- مديريت امور فناوري اطلاعات و اجراي برنامه هاي تحقق دولت الكترونيك و تأمين امنيت شبكه و اطلاعات مربوطه.

- نظارت و ارزيابي مستمر فعاليتهاي اصلي فاوا در انطباق با سياستهاي كلي.

- راهبري نظام ها، فرايندها و اقدامات مربوط به فناوري اطلاعات در جهت ارائه و گسترش خدمات سريع، مطمئن و بي وقفه.

- استقرار نظام مديريت كيفيت در وزارتخانه و سازمانهاي وابسته و عملياتي كردن سامانه تكريم ارباب رجوع.

- استقرار برنامه هاي سنجش ميزان بهره وري واحدها در اجراي موارد مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري.

- انجام مطالعات مربوط به بهره وري منابع وزارتخانه و استقرار نظام چرخه مديريت بهره وري.

- بررسي و تلفيق بودجه هاي پيشنهادي واحدها و تهيه و تنظيم بودجه سالانه.

- پيگيري كليه مراحل تهيه، تنظيم و مبادله موافقتنامه ها، مديريت تخصيص و اجراي بودجه و رعايت تكاليف مقرر بودجه اي.

- استقرار نظام آمارهاي ثبتي و اجراي طرحهاي آمارگيري و تشكيل بانك اطلاعات آماري وزارتخانه.
- تهيه و تنظيم گزارشهاي عملكرد آماري از فعاليتهاي وزارتخانه و مؤسسات وابسته.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^