نشاني دبيرخانه نظام پذيرش و برسي پيشنهادها

 

نشاني: تهران- خيابان صوراسرافيل- ساختمان مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي– طبقه پنجم– اتاق شماره 5533

 تلفن: 39902555

پست الكترونيكي: np@mefa.gov.ir

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^