وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
نشاني دبيرخانه نظام پذيرش و برسي پيشنهادها

 

نشاني: تهران- خيابان صوراسرافيل- ساختمان مركزي وزارت امور اقتصادي و دارايي– طبقه پنجم– اتاق شماره 5533

 تلفن: 39902555

پست الكترونيكي: np@mefa.gov.ir