مستندات قانوني و دستورالعمل اجرايي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

- مصوبه شماره 430/13.ط مورخ 15/12/1379 شوراي عالي اداري، موضوع استقرار نظام پيشنهادها

- بخشنامه شماره 195940/1900 مورخ 24/10/1381 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، موضوع دستورالعمل اجرايي استقرار نظام پيشنهادها

- بخشنامه شماره 29350/3002/21 مورخ 2/6/1382 معاونت نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي، موضوع دستورالعمل داخلي نحوه اجراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^