مزایا مشارکت

نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها به منظور تشويق افراد جهت ارائه پيشنهاد سازنده و نيل به اهداف سازماني موارد زير را براي پيشنهادهاي پذيرفته شده در نظر گرفته است:

1- پاداش نقدي تا ميزان مصوب به پيشنهادهايي كه قابليت اجرايي آن‌ها مورد تاييد قرار مي‌گيرد.

2_ استفاده از امتيازات عوامل عمومي طرح ارتقاي شغلي كارشناسان.

3- يكي از عوامل مؤثر و امتياز آور در نظام ارزشيابي سالانه جديد كاركنان.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^