اركان نظام پيشنهادها

به منظور استقرار «نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها» و اجراي سياست‌هاي متخذه در زمينه مشاركت كاركنان، ساختار مديريتي از اركان ذيل تشكيل مي‌شود:

·         شوراي تحول اداري و يا كميسيون‌هاي تحول اداري

·         كميته تخصصي

·         گروه‌هاي كارشناسي خاص هر حوزه وظيفه‌اي

·         دبيرخانه

 

1- شوراي تحول اداري:

 وظايف مربوطه به برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تعيين خط‌مشي‌هاي مورد نياز فعاليت‌هاي «نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها» به عهده ستاد تحول اداري وزارتخانه و كميسيون‌هاي تحول اداري مؤسسات وابسته مي‌باشد و در سطح واحدهاي استاني بعهده ستاد تحول اداري استان مي‌باشد.

1-1- وظايف شورا و كميسيون‌هاي تحول اداري

- تعيين اعضاء و وظايف كميته تخصصي

- بررسي و تصويب ضوابط مورد نياز استقرار «نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها»

- تصويب و صدور مجوز اجراي پيشنهادهاي مصوب

- نظارت بر حسن اجرا و استقرار «نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها»

- تصويب پيشنهادها و تعيين نوع و ميزان پاداش متعلقه به پيشنهادهاي ارائه شده از سوي كاركنان و مراجعين بر اساس ارزيابي و امتياز مكتسبه (پيشنهاد از سوي كميته تخصصي)

- تأييد و تصويب پرداخت حق الزحمه اعضاء تشكيل موضوع دستورالعمل

- تصويب دوره‌هاي آموزشي مورد نياز، براي طرح در شوراي برنامه‌ريزي آموزش وزارتخانه

- بررسي و تصويب اجراي برنامه‌هاي تشويقي و زمينه‌سازي فرهنگي و آموزشي براي انگيزش كاركنان به ارائه پيشنهاد

  

2- كميته تخصصي

به منظور هماهنگي بين فعاليت گروه‌هاي كارشناسي با شوراي تحول اداري و ارائه نظرات تخصصي، پيشنهادهاي پذيرفته شده به شوراي اخيرالذكر، كميته تخصصي تشكيل مي‌گردد.

1-2- تركيب كميته تخصصي

اين كميته متشكل از:

دبير شوراي تحول اداري (مسئوليت كميته را به عهده دارد)

يك نفر مدير كل از حوزه‌هاي وظيفه‌اي

2-2- وظايف كميته تخصصي:

- دريافت و بررسي پيشنهادها

- تأييد قابليت بررسي پيشنهادهاي رسيده و تهيه گزارش مربوط به ارزيابي پيشنهاد و يا ارجاع به گروه‌هاي كارشناسي جهت بررسي  

- بررسي نتايج ارزيابي پيشنهادهاي توسط گروه‌هاي كارشناسان و تهيه گزارش نهايي مربوط براي ارائه به شوراي تحول اداري

- تعيين امتياز و نوع پاداش پيشنهادي پيشنهادهاي رسيده

- پيشنهاد دوره‌هاي آموزشي مورد نياز براي سطوح مختلف كاركنان

- پيشنهاد ميزان حق‌الزحمه كارشناسي و حق حضور در جلسات تشكل‌هاي موضوع دستورالعمل به منظور ايجاد انگيزه براي اعضاء

- پيشنهاد برنامه‌هاي تشويقي و زمينه‌سازي فرهنگي و آموزشي براي برانگيختن كاركنان به ارائه پيشنهاد

- پيگيري اجرايي مصوبات شورا از هر يك از حوزه‌هاي مربوط

3-2- كميته تخصصي فرعي

در واحد استاني كميته تخصصي فرعي متشكل از رئيس و معاونين سازمان امور اقتصادي و دارايي و مدير كل امور مالياتي تحت نظر كميسيون تحول اداري استان تشكيل مي‌گردد كه وظايف زير را به عهده دارد:

- بررسي و تصويب اوليه پيشنهادهاي ارائه شده از سوي كاركنان و مراجعين

- تعيين و پرداخت نوع و ميزان پاداش متعلقه به پيشنهادهاي ارائه شده كه در سطح استان قابليت اجرا دارد بر اساس ارزيابي و امتياز مكتسبه

- بررسي و تأييد اوليه پيشنهادهاي ارائه شده كه حيطه فراگيري آن فراتر از سطح استان مي‌باشد و ارسال آن به دبيرخانه مركزي

 

3-گروه‌هاي كارشناسي

گروه‌هاي كارشناسي بازوي كارشناسي و اجرايي شوراي تحول اداري و كميته تخصصي مي‌باشند كه خاص هر يك از حوزه‌هاي وظيفه‌اي به طور مستقل وظيفه بررسي و تهيه گزارش قابليت اجرايي بودن كليه پيشنهادهاي ارجاعي از سوي كميته تخصصي را به عهده دارند كه با توجه به فعال بودن گروه‌هاي كارشناسي شوراي تحول اداري، در وضع موجود، انجام وظايف فوق نيز در استقرار نظام فوق بر عهده گروه‌هاي كارشناسي مذكور مي‌باشد.

1-3- وظايف گروه‌هاي كارشناسي در ارتباط با استقرار نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

- بررسي پيشنهادها بر اساس معيار‌هاي ارزيابي مشخص شده و تهيه گزارش لازم.

- هماهنگي با پيشنهاد دهندگان براي توجيه و تكميل پيشنهاد مربوط.

- بررسي محاسن و مزاياي پيشنهادهاي واصله و تهيه گزارش مقايسه‌اي مربوط با روش مورد عمل

- بررسي امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت استقرار پيشنهاد تأييد شده به شرح فرم مربوط و ارائه به كميته تخصصي

- بررسي قابليت اجرايي پيشنهادهاي پذيرفته شده با هماهنگي واحد‌هاي ذيربط حسب مورد و تهيه گزارش لازم.

 

4- دبيرخانه

هماهنگي و ارائه اقدامات صورت پذيرفته به شوراي تحول اداري توسط دبيرخانه شوراي تحول اداري و يا كميسيون‌هاي تحول اداري صورت مي‌پذيرد. بدين ترتيب كليه اقدامات كميته تخصصي و گروه‌هاي كارشناسي از طريق دبيرخانه را به عهده دارد.

1-4- وظايف

- ثبت پيشنهادهاي دريافتي و اعلام مراتب و مدت زمان رسيدگي به پيشنهاد دهنده.

- تهيه و توزيع فرم‌هاي پيشنهاد، بين كليه واحدهاي تابعه در مركز و محل‌هايي كه در معرض ديد كليه مراجعين و كاركنان باشد.

- ثبت و ضبط مذاكرات شورا

- جمع‌آوري و دريافت پيشنهادها از حوزه‌هاي مختلف

- بررسي پيشنهادها در انطباق با مصوبات ابلاغي شورا و درخواست تكميل و رفع نواقص

- تهيه و ارائه گزارش‌هاي لازم در زمينه روند اقدامات انجام شده و ارزيابي نتايج آن‌ها

- بازديد و بررسي عملكرد واحدهاي استاني در ارتباط با استقرار و اجراي نظام در قالب مأموريت‌هاي محوله

- تهيه برنامه و تنظيم دستور جلسات شورا با توجه به پيشنهادهاي دريافتي از كميته تخصصي و گروه‌هاي كارشناسي

- تهيه دعوت‌نامه براي شركت اعضاء در كميته تخصصي و يا شورا حسب مورد با توجه به پيشنهادهاي رسيده و ارتباط آن‌ها با حوزه فعاليت كاري

- تنظيم مصوبات شورا و ابلاغ به كميته تخصصي و گروه‌هاي كارشناسي و ضبط و نگهداري سوابق

- جمع‌آوري نتايج مربوطه به پيشنهادهاي تأييد شده از كميته تخصصي و انجام اقدامات و بررسي‌هاي لازم به منظور طرح در شورا

- پيگيري اجراي مصوبات شورا در امور مربوطه به ماموريت و وظايف شورا از حوزه‌ها‌ي مربوط (وظايف پيش‌بيني شده براي دبيرخانه در واحدهاي استاني در موارد وظيفه‌اي مرتبط به عهده معاونت پشتيباني استان مي‌باشد.)

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^