وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
سؤالات متداول

 

1-   چه پيشنهادهايي مورد بررسي و تأييد قرار نمي‌گيرند؟

-     پيشنهادهايي كه در ارتباط با وظايف جاري و امور ارجاعي به كاركنان ارائه مي‌گردد، پيشنهاد محسوب نگرديده و در اركان نظام پيشنهادها، قابل بررسي نمي‌باشد.

-          پيشنهادهاي تكراري

-          پيشنهادهايي كه صرفاً جنبه انتقادي داشته و فاقد راهكارهاي اجرايي مشخص باشند.

-          پيشنهادهايي كه جنبه تحقيق و مطالعه داشته و فاقد راهكارهاي اجرايي مشخص باشند.