اهداف و مباني

الف) اهداف نظام پيشنهادها

-          افزايش بهره‌وري از طريق مشاركت كاركنان در امور

-          افزايش انگيزش كاركنان

-          گسترش فرصت‌هاي ابراز عقايد كاركنان و مراجعين

-          گسترش فرهنگ بهره‌وري

 

ب) مباني نظام پيشنهادها

-          ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي مشاركت كاركنان از دو جنبه حائز اهميت است:

 اول: تحول مثبتي كه در سازمان ايجاد مي‌كند.

 دوم: تٱثير آموزشي و انگيزشي كه براي منابع انساني به همراه مي‌آورد.

-     كاركنان را مي‌توان به طرق مختلف در اداره سازمان مشاركت داد كه يكي از مهمترين و كارآمدترين اين روش‌ها، نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها است. اين امر نه تنها يك تعهد اخلاقي براي مديريت است، بلكه يك اقدام انگيزشي نيز تلقي مي‌گردد. چنانچه كاركنان در تصميم‌گيري‌ها و فرآيند تدوين و تنظيم طرح‌ها شركت داشته باشند، براي اجراي تصميماتي كه به آن‌ها آگاهي دارند، تعهد بيشتري احساس خواهند كرد.

-     سازمان‌هاي پيشرو، اين واقعيت را كه كاركنان مي‌توانند در بسياري از مراحل پيشبرد بهره‌وري به مديريت ياري رسانند، درك كرده واعتقاد دارند كه كاركنان اغلب داراي اطلاعات با ارزشي هستند. مشاركت فعال تمام كاركنان، فضاي مساعدي براي اصلاح نگرش به كار و در نتيجه افزايش بهره‌وري ايجاد خواهد كرد. بنابراين ايجاد محيطي كه آن‌ها را قادر سازد تا بر روش‌هايي كه وظايف خود را انجام مي‌دهند مؤثر واقع شوند و براي انجام مطلوب‌تر پيشنهاد ارائه كنند، بسيار مهم است.

-     يك جو ناشي از اطمينان و يك ارتباط دو جانبه بين مديريت و كاركنان منجر به ايجاد وتقويت انگيزش كارگروهي خواهد شد. ضمن آن كه از جنبه انگيزشي، اكثر كاركنان ترجيح مي‌دهند براي مديراني كار كنند كه مشاركت را تشويق مي‌كنند.

-     اعتقاد بر اين است كه ايجاد يك فرهنگ مشاركتي به بهبود فرهنگ بهره‌وري كمك خواهد كرد و چنانچه كاركنان به خاطر بهبود كاركرد و ارتقاي بهره‌وري مورد قدرداني قرار گيرند، مشاركت موفقيت‌آميز خواهد بود.

-     در مجموع نهادينه ساختن امر مشاركت و همكاري كاركنان و مراجعين و بهره‌گيري از نظرات آنان، در تعالي سازماني و تقويت پايه‌هاي مديريت مشاركت‌جو، نقش اساسي داشته و از آنجا كه بررسي پيشنهادهاي ارائه شده بر منطق كاهش مصارف منابع ورودي سيستم و افزايش ستاده‌ها استوار مي‌باشد، انتظار مي‌رود جلب مشاركت كاركنان در اداره امور، منجر به ارائه پيشنهادهايي براي ارتقاي بهره‌وري در سازمان گردد.

 

با عنايت به مطالب ذكر شده و الزامات قانوني موجود، معاونت نيروي انساني و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف گسترش فرصت‌ها از طريق بهبود سيستماتيك، زمينه‌هاي مشاركت و توسعه فرهنگ سازماني و در نتيجه يافتن ساز و كارهاي نوين ارتقاء بهره‌وري اقدام به استقرار نظام پذيرش و برسي پيشنهادها نموده است.

در اين نظام عواملي همچون صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌هاي دولت و اصلاح و بهبود مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي كاري، فرايندها، گردش كار در نظام تصميم‌گيري و افزايش رضايت مراجعان و كاركنان به عنوان عوامل اصلي امتياز آور با رويكرد بهره‌وري تبيين گشته‌اند.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^