ارائه و پيگيري پیشنهاد


نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی امکانی برای ارائه راهکارهای بهبود فراهم کرده است. شما می‌توانید از این طریق نسبت به ارائه پیشنهادهای خود به دبیرخانه نظام مذکور اقدام فرمایید.

نظر به اهمیت مشارکت شما در توسعه فرهنگ مشارکتی، برابر ضوابط به پیشنهادهای تٱیید شده، هدایایی تعلق خواهد گرفت.

 

ارائه پیشنهاد جدید                      پیگیری پیشنهاد                           گزارش مدیریتی


کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^