اقدامات راهبردي


اقدامات راهبردی معاونت توسعه مدیریت و منابع

کد

هدف راهبردی

اقدام راهبردی

ضریب وزنی

زمان آغاز

زمان پایان

برآورد هزینه

همکار

خروجی ملموس یا اقلام قابل تحویل

1

بهبود حقوق مالکانه دولت

طراحی سامانه جامع بنگاه ها و مجامع

100

93/1/15

93/12/29

*

معاونت بانکی

دسترسی سریع معاونت به اطلاعات

2

افزایش دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات دیگر دستگاه‌ها

توسعه و تکمیل سامانه اطلاعات اقتصادی کشور

50

93/1/15

93/12/29

*

تمام مراکز مسوولیت وزارت اقتصاد موظف به همکاری با معاونت توسعه مدیریت برای انجام این اقدام هستند

دسترسی سریع سازمان به اطلاعات

3

توسعه و تکمیل سامانه مبارزه با پولشویی

20

93/1/15

93/12/29

*

مرکز اطلاعات مالی

4

طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع مشتریان بانکی

30

93/1/15

93/12/29

*

معاونت بانکی

5

 ارتقاء سلامت اداری (جاری سازی قانون سلامت اداری)

پی‌گیری و پایش اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد

30

93/1/15

93/12/29

*

تمام مراکز مسوولیت وزارت اقتصاد موظف به همکاری با معاونت توسعه مدیریت برای انجام این اقدام هستند

کاهش فساد اداری

6

اصلاح ساختارهای اداری

45

93/1/15

93/12/29

*

 

کاهش فساد اداری

7

برگزاری دوره‌های آموزشی افزایش مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخلاق حرفه‌ای

25

93/1/15

93/12/29

*

 

کاهش آمار تخلفات

8

بهبود شفافیت اطلاعاتی (از طریق توسعه سامانه های اطلاعاتی یکپارچه شفافیت بخش)

پیشبرد پروژه های توسعه و تکمیل سامانه های اطلاعاتی

100

93/1/15

93/12/29

 

 

 

9

بهبود نظام بودجه ریزی

استقرار و توسعه نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

100

93/1/15

93/12/29

*

تمام مراکز مسوولیت وزارت اقتصاد موظف به همکاری با معاونت توسعه مدیریت برای انجام این اقدام هستند

محاسبه قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، افزایش کارایی، افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت عملکرد

10

افزایش تسهیم دانش

استقرار  سیستم مدیریت دانش

50

93/1/15

93/12/29

*

 

 

11

بهبود سطح بلوغ دانش و مهارت‌های مدیریت پروژه

30

93/1/15

93/12/29

*

 

 

12

ایجاد و توسعه تالار گفتگو و اتاق‌های هم‌اندیشی

20

93/1/15

93/12/29

*

 

 

13

افزایش میزان مشارکت پذیری کارکنان

بهبود و تقویت نظام‌های مشارکتی (نظام پیشنهادات)

100

93/1/15

93/12/29

*

 

 

14

افزایش میزان مشارکت پذیری کارکنان در مدیریت راهبردی

جهت دهی نظام پیشنهادات به سمت اولویت های راهبردی وزارت خانه و اهداف راهبردی مراکز مسوولیت

100

93/1/15

93/9/30

 

 

افزایش مشارکت کارکنان در برآوردن اهداف وزارت متبوع- افزایش بهره وری و ارتقای تعامل فراسازمانی

15

ارتقاء سطح توانمندی نیروی انسانی

تهیه یا بروز رسانی برنامه جامع نیروی انسانی

70

93/1/15

93/12/29

 

 

 

16

تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش کارکنان براساس برنامه سایر واحدها (افزایش مهارت حرفه ای، توسعه آموزش تخصصی)

30

93/1/15

93/12/29

*

 

افزایش مهارت حرفه ای و علمی کاکنان

17

افزایش رضایت کارکنان

اصلاح نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات

40

93/1/15

93/12/29

*

 

افزایش تعهد سازمانی و رضایت کارکنان- بهبود عملکرد کارکنان -افزایش بهره وری

18

تعریف مسیرهای ارتقای شغلی کارکنان و تعیین مهارت‌های مورد نیاز برای احراز پست‌های سازمانی

60

93/6/15

93/12/29

*

 

19

افزایش توان کارشناسی (جذب کارشناسان برجسته و جدید)

شناسایی نقاط خلاء (نیازمند جذب کارشناسان مختلف)

50

92/1/15

92/4/30

 

 

 

20

شناسایی دانش آموختگان ممتازو طراحی سازوکارهای جذب و حفظ آنان

50

92/1/15

92/9/30

 

 

 

21

افزایش جامعیت اطلاعات در مورد توانایی‌های همکاران (فعلی و قبلی)

ساماندهی اطلاعات مربوط به مدیران و کارکنان

100

93/1/15

93/12/29

*

 

افزایش تعهد سازمانی و رضایت کارکنان- بهبود عملکرد کارکنان

22

ارتقا میزان سهولت، سرعت و کیفیت فرآیندهای کاری و فضای فیزیکی و بهینگی مصر ف

مهندسی مجدد و سازمان دهی مجدد

30

93/1/15

93/12/29

*

 

 

23

تدوین و اجرای دستورالعمل اجرایی صرفه جویی در انرژی و ملزومات اداری

30

93/1/15

93/12/29

*

 

افزایش کارایی و کاهش هزینه های سازمانی

24

اجرای طرح ساماندهی فضای فیزیکی

30

93/1/15

93/12/29

*

 

افزایش کارایی و کاهش هزینه های سازمانی

25

برگزاری دوره های آموزشی کیفیت و بهره وری و الگوی مصرف مطلوب

10

93/1/15

93/12/29

*

 

نهادینه شدن بهره‌وری

26

توسعه و بهبود زیرساخت های مدیریتی و سخت افزاری

ایجاد کمیته تعامل‌پذیری فناوری اطلاعات

10

93/1/15

93/3/31

 

 

افزایش میزان همکاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات

27

ایجاد شورای فناوری اطلاعات

10

93/1/15

93/3/31

 

 

افزایش میزان همکاری درون سازمانی و برون سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات

28

توسعه مرکز داده

25

93/1/15

93/12/29

*

 

 

29

ارتقای امنیت

25

93/1/15

93/12/29

*

 

 

30

توسعه و بهبود شبکه و سخت‌افزار

30

93/1/15

93/12/29

*

 

 

31

توسعه و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی

استقرار دبیرخانه متمرکز

5

20/1/1393

96/07/01

*

 

 

32

تدوین طرح تهاتر اطلاعاتی سامانه های اقتصادی

30

20/1/1393

93/12/29

*

 

تدوین استانداردهای لازم و امکان تهاتر اطلاعات در سیستم‌های اقتصادی موجود در سازمان‌ها و امکان تبادل اطلاعات در راستای یکپارچه‌سازی اطلاعات

33

توسعه و تکمیل سامانه اطلاعات اقتصادی کشور

10

20/1/1393

96/07/01

*

تمام مراکز مسوولیت وزارت اقتصاد موظف به همکاری با معاونت توسعه مدیریت برای انجام این اقدام هستند

گسترش it و دسترسی سریع به اطلاعات

34

توسعه و تکمیل سامانه مبارزه با پولشویی

7

1/11/1392

94/07/01

*

مرکز اطلاعات مالی

35

توسعه و تکمیل سامانه جامع اموال دولت

14

20/1/1393

96/07/01

*

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل

36

سامانه یکپارچه خزانه داری کل کشور

10

20/1/1393

96/07/01

*

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل

37

توسعه و تکمیل سامانه احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی

4

1/7/1392

96/07/01

*

سازمان ثبت احوال

38

طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع امور مجامع بنگاه‌های دولتی

7

1/2/1393

96/07/01

*

معاونت بانکی

39

طراحی و پیاده‌سازای سامانه جامع مشتریان بانکی

8

1/2/1393

96/07/01

*

معاونت بانکی

40

تدوین سند بلوغ فناوری اطلاعات سازمانی (cmmi)

5

93/1/15

93/12/29

*

 

 

 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0