اهداف راهبردي


اهداف راهبردی معاونت توسعه مدیریت و منابع
 

کد

اولویت راهبردی

اهداف

فرمول محاسبه

وضعیت موجود

1392

1393

1394

1395

1396

ض.وزنی

بعد

تناوب سنجش

توضیحات

منیع جمع آوری اطلاعات

شیوه جمع آوری اطلاعات

1

افزایش توان ثروت آفرینی کشور

مشارکت در بهبود حقوق مالکانه دولت (افزایش گستره نظارت بر وضعیت بنگاه های اقتصادی دولتی با طراحی سامانه جامع شرکت های دولتی)

میزان رضایت معاونت بانکی از سامانه

وجود ندارد.

*

100

100

100

100

40

درصد

شش ماهه

در صورت بهبود نظارت بر عملکرد بنگاه های دولتی، انتظار می رود عملکرد مالی این بنگاه ها افزایش بیابد و خلق ثروت بیشتری صورت گیرد.

واحد های it  مستقر درمرکز نوسازی و تحول اداری

گزارش‌گیری

2

تامین مالی پایدار دولت

افزایش دسترسی سازمان امور  مالیاتی به اطلاعات دیگر دستگاه‌ها

میزان رضایت سازمان امور مالیاتی

 

 

100

100

100

100

60

درصد

شش ماهه

 

واحد های it  مستقر درمرکز نوسازی و تحول اداری

گزارش‌گیری

3

تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی- اداری

 ارتقاء سلامت اداری (جاری سازی قانون سلامت اداری)

درصد تحقق اقدامات پیش‌بینی شده ذیل قانون سلامت اداری و مقابله با فساد

در حال حاضر وظایف محوله استخراج و ابلاغ گردیده است و گزارش عملکرد واحدهای مسئول جمع بندی و به مراجع نظارتی ارسال می گردد.

 

100%

100%

100%

100%

25

درصد

شش ماهه

تحقق 100 درصدی قانون منوط به اجرای اقدامات راهبردی ذکر شده است.

مرکز نوسازی و تحول اداری -گروه بهبود روشها

گزارش‌گیری

4

بهبود شفافیت اطلاعاتی (از طریق توسعه سامانه های اطلاعاتی یکپارچه شفافیت بخش)

میانگین موزون سامانه های موثر بر شفافیت

 

*

*

*

*

*

50

 

 

سامانه های اطلاعات اقتصادی کشور،  مبارزه با پولشویی، جامع اموال غیرمنقول و خودرو، جامع اموال منقول، یکپارچه خزانه داری کل کشور، احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، جامع بنگاه‌های دولتی و طراحی و پیاده‌سازی  جامع مشتریان بانکی

 

 

5

بهبود نظام بودجه ریزی

درصد تحقق نظام بودجه ریزی عملیاتی

در حال محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیتهای وزارت متبوع می‌باشد

60%

40%

100%

100%

100%

25

درصد

شش ماهه

در سال 1393 موضوع بصورت آزمایشی اجرا خواهد‌شد. ساختار شکست کار و منشور پروژه پیوست شود.

مرکز نوسازی و تحول اداری گروه بودجه

گزارش‌گیری

6

ارتقای هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

افزایش تسهیم دانش

درصد پیشرفت پروژه نظام فراگیر مدیریت دانش

در حال حاضر در حال اجرا و پیاده سازی می باشد.

20%

30%

50%

60%

70%

50

درصد

شش ماهه

ساختار شکست کار و منشور پروژه پیوست شود.

مرکز نوسازی و تحول اداری

مدیریت پروژه

7

افزایش میزان مشارکت پذیری کارکنان

سرانه پیشنهادات

در حال حاضر در حال اجرا و پیاده سازی می باشد.

30%

40%

50%

60%

70%

25

درصد

شش ماهه

 

مرکز نوسازی و تحول اداری- اداره کل امور اداری و پشتیبانی

مدیریت پروژه

8

افزایش میزان مشارکت پذیری کارکنان در مدیریت راهبردی

نسبت پیشنهادهای راهبردی به کل پیشنهادها

تا کنون چنین رویکردی وجود نداشته است.

0%

15%

20%

25%

30%

25

درصد

شش ماهه

پیشنهادهای راهبردی به پیشنهادهایی گفته می شود که مشخصا در مورد عملیاتی کردن اولویت های راهبردی، اهداف و اقدامات راهبردی کل وزارتخانه یا یکی از مراکز مسوولیت باشد.

مرکز نوسازی و تحول اداری- اداره کل امور اداری و پشتیبانی

مدیریت پروژه

9

توسعه هدفمند سرمایه‌های انسانی و سازمانی

ارتقاء سطح توانمندی نیروی انسانی

سرانه آموزش‌های هدفمند

در حال حاضر اهداف  پیش بینی شده در حال اجرا می‌باشد

100%

100%

100%

100%

100%

15

درصد

شش ماهه

هدفمندی: نیازسنجی آموزش بر اساس استعلام از سایر معاونت ها و مراکز مسوولیت و تعیین دقیق نیازمندهای آموزشی و مبتنی بر برنامه جامع نیروی انسانی

مرکز نوسازی و تحول اداری- اداره کل امور اداری و پشتیبانی

مدیریت پروژه

10

افزایش توان کارشناسی (جذب کارشناسان برجسته و جدید)

تعداد دانش آموختگان ممتاز دانشگاه های برتر کشور مقاطع تحصیلات تکمیلی جذب ستاد وزارت خانه شده اند.

در حال حاضر برنامه مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

0

100

40

40

40

25

تعداد

فصلی

ستاد وزارت خانه باید تبدیل به یک مرکز قدرتمند در زمینه تحلیل، سیاست گذاری، تصمیم گیری، اجرا و مدیریت شود و این نیازمند نیروهای جوان، هوشمند و تحصیل کرده است.

مرکز نوسازی و تحول اداری- اداره کل امور اداری و پشتیبانی

گزارش‌گیری

11

افزایش رضایت کارکنان

درصد رضایت کارکنان

در نوبت بعدی بر اساس اولین نظرسنجی تکمیل خواهد شد.

*

*

*

*

*

25

درصد

شش ماهه

منوط به همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرکز نوسازی و تحول اداری- اداره کل امور اداری و پشتیبانی- اداره کل امور مالی

نظرسنجی

12

افزایش جامعیت اطلاعات در مورد توانایی‌های همکاران (فعلی و قبلی)

نسبت همکاران ثبت شده در سیستم به کل کارکنان

در حال حاضر چنین سیستمی وجود ندارد.

10%

40%

60%

80%

100%

10

درصد

سالانه

 

واحد های it  مستقر درمرکز نوسازی و تحول اداری

مدیریت پروژه

13

ارتقا میزان سهولت، سرعت و کیفیت فرآیندها و روتین های کاری

درصد رضایت کارکنان از سهولت، سرعت و کیفیت فرآیندهای کاری و فضای کاری

در نوبت بعدی بر اساس اولین نظرسنجی تکمیل خواهد شد.

*

*

*

*

*

25

درصد

شش ماهه

 

واحد های it  مستقر درمرکز نوسازی و تحول اداری

نظرسنجی (بر اساس نمونه گیری)

14

ایجاد یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

توسعه و بهبود زیرساخت‌های مدیریتی و سخت‌افزاری

میانیگین وزنی درصد  پیشرفت پروژه های توسعه سامانه ها

در نوبت بعدی تکمیل خواهد شد.

*

*

*

*

*

100

درصد

سالانه

 

واحد های it  مستقر درمرکز نوسازی و تحول اداری

مدیریت پروژه

15

توسعه و تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی

میانیگین وزنی درصد  پیشرفت پروژه های توسعه سامانه ها

در نوبت بعدی تکمیل خواهد شد.

*

*

*

*

*

100

درصد

سالانه

 

واحد های it  مستقر درمرکز نوسازی و تحول اداری

مدیریت پروژه

 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0